Kirkerummet

Kirkerummet
Alle rummets flader og hjørner kan klart ses, takket være rummets lysspalter, der forstærker den oktogonale form og tydeliggør, at man befinder sig i ét rum og kun ét rum. I denne enhed er menigheden forsamlet med præsten i et fællesskab om alter, døbefont og prædikestol.

Kirkens rum er ikke stort – 190 m². Umiddelbart opfattes det større på grund af højden på 8,4 meter. Lysspalterne spejler rummets tyngde og centrum.

Sommetider er lyset stærkere bag alteret, sommetider bag døbefonten eller prædikestolen. For at selv det svageste lys kan udtrykke sig aktivt, er vægfladerne forsynet med relieffer i nuancer af rosa, svagest bag alteret og tiltagende i styrke bagud i kirken. Udover naturens eget lys danner de 308 lyspærer, der hænger ned fra loftet, en kolossal "lysvrimmel" over hele rummet.

The Church room
All of the surfaces and adjoining corners of the room can be seen clearly, because of the clefts of light that enhance the octogonal shape, elucidating that you are in one and only one room. In this unity, the congregation is assembled with the vicar in a community round altar, baptismal font and pulpit.

The church room is not large -190 m². At first glance, it is perceived to be larger owing to the height of 8.4 meters. The cleft of light mirror the gravity and centre of the room.

Sometimes the light is brighter behind the altar, sometimes behind the baptismal font or the pulpit. In order that even the faintest beam can express itself actively, the wall spaces are provided with reliefs in nuances of pink, faintest behind the altar and gathering strength down the church. Together with Nature's own light, the 308 lightbulbs, hanging down from the ceiling, form an enormous "profusion of light" all over the room.

KirkerummetKirkerummet