Kirkens værdier

Opstandelseskirkens Værdier

Grundpillerne i Opstandelseskirken er

kristendommens tro, kultur og næstekærlighed

Det viser sig ved:

Tro

Der er en åben, inkluderende og traditionsbærende Folkekirkegudstjeneste. Der er en nutidig åbenhed overfor tro og tvivl samt tilgivelse og andre store emner i livet. Kristendommen er grundlaget for det åndelige liv.

Kultur

Forstået som:

Næstekærlighed

udtrykkes ved at mennesker modtages og inddrages i fællesskaber. Det enkelte menneskes behov er i centrum. Der er tid og rum til nærvær og eftertanke. Der bliver lyttet og givet respons. Alle er værdifulde og unikke. Aktiv deltagelse og medansvar giver indflydelse og inspirerer os alle til at hjælpe hinanden i hverdagen.

Det udmønter sig i praksis gennem:

Musik, undervisning, diakoni, gudstjeneste/spirituelt liv.

Gudstjenester

Opstandelseskirken er præget af en åbenhed over for de mange måder tro kan udtrykkes. Der er mange tilgange til den kristne tro, hvilket giver sig udtryk i forskellige gudstjenester i Opstandelseskirken: højmesse søndag, morgenandagt, meditationsgudstjeneste, aftengudstjeneste, familiegudstjeneste, Gud og Pasta m.m..

En gudstjeneste i Opstandelseskirken er den fælles ramme, hvor vores tro samler sig om Gud. Derfor bestræber vi os på, at deltagerne ved gudstjenesten er inkluderet i gudstjenestens forløb. Vi har lægmandslæsning, menighedssvar ved kirkebønnen, altergang og brug af lysglobe.

Højmessen har en højkirkelig karakter med vægt på det højtidelige, hvilket bl.a. giver sig udtryk i vores brug af Kyrie og Glorie. Samtidig har flygelet en fast plads i kirkerummet og benyttes ved stort set alle tjenester, hvilket giver plads til musikalsk nytænkning.

I Opstandelseskirken eksperimenteres løbende med nye gudstjenesteformer. I vores gudstjenesteliv er der plads til den meditative stilhed, hvor de store temaer i livet kan berøres. I salmer, bønner og prædiken formidles kristendommen ind i en nutidig kontekst. Dette sammenholdt med sanseindtrykkene fra musikken, kirkerummet og brug af stilhed skaber en højtidelighed og bevæger på et dybere plan.

Vores ønske er, at mennesker mærker Guds nærvær ved vores mange forskellige gudstjenester.

Undervisning

i Opstandelseskirken foregår i forskellige grupper: Korarbejde, juniorkonfirmandundervisning, konfirmandundervisning og voksenundervisning.

Børn og unge: Fælles for undervisningen er at den er inddragende. Der lægges vægt på at sanserne bliver brugt. Og der bruges både drama, billeder, billedkunst, musik, dans, sang. Det er vigtigt i undervisningsforløbene, at de er åbne for alle, og at der skabes aktiv deltagelse og medejerskab. Målet er, at undervisningen skal være interaktiv, inddragende og inkluderende. Idet mange børn i sognet er socialt sårbare, er det en vigtig del af undervisningen at være ressourcepersoner for børnene og kulturformidlere. Det gælder både at vise dem menneskelige værdier, samt musiske, historiske og kunstneriske værdier. Af særlige forhold kan nævnes det tætte samarbejde som præst og organist har med Amtsskolen Kirkebæk, hvilket indbefatter både konfirmandundervisning af multihandicappede samt besøg for hele skolen flere gange årligt.

I voksenundervisningen lægges vægt på, at den er livsnær. Emner der berøres er f.eks. livskvalitet og etiske problematikker. Også her er der vægt på både at formidle kultur og ressourcer, idet sognet har en del socialt sårbare familier og personer. Der lægges vægt på, at der er plads til alle og en stor åbenhed overfor nye. Studiegrupper er præget af en åben og ærlig samtale også på det personlige plan, således at nye venskaber kan opstå.

Musik

Koncerter i Opstandelseskirken er gratis, så vi åbner for at alle i sognet kan deltage uanset økonomisk formåen. Koncerterne har en folkelig bredde og der samarbejdes med Biblioteket for at nå ud til flest mulige. Der lægges vægt på, at musikken er af høj kvalitet og bringer folk ”et andet sted hen”. Der er samtidig koncerter, hvor der er plads til både amatører og professionelle. Dette gælder også ved gudstjenesterne. Målet er at alle føler sig værdsat både som udøvende og som lyttende.

Musikken ved gudstjenesterne er nutidig inkluderende og samtidigt traditionsbåret. Ved gudstjenester er der mulighed for at menigheden kan få indflydelse på salmevalget, bl.a. ved morgenandagten torsdag. Ved børnegudstjenester er der rummelighed til leg og eksperimenter og der inddrages rytmisk musik med appel til børn.

I korene er der et fællesskab, hvor man tager medejerskab og respekterer hinanden.

Ved de kirkelige handlinger er der stor imødekommenhed overfor folks ønsker.

Diakoni

Diakoni er troen i praksis, nemlig næstekærlighed. Diakoni er tjeneste for medmennesket og kommer til udtryk i kirkens frivillige sociale arbejde. Hjertet i diakonien er, at det enkelte menneske er unikt og uendeligt værdifuldt. Diakoni åbner for fællesskab og medmenneskelig kontakt, værdighed og ligeværdighed. Den grundlæggende holdning er åbenhed og respekt for det andet menneske.

Diakoni er en kærligheds– og omsorgshandling med kristen tro som drivkraft, som finder sted i og ud fra menigheden. Diakoni kan udtrykkes med ordene sjælesorg eller livshjælp, hvor livet er truet. I det Ny Testamente bruges diakoni om Jesu handlinger.

Det er vigtigt at skabe en kultur for samvær, som gør det muligt for alle mennesker at være til stede i positive rammer og stemning. Man får socialt kørekort både som voksen og som barn, og man bliver en del af den fælles kultur, hvor alle kan deltage og få medindflydelse.

Det giver livsglæde at være med i et fællesskab, hvor man kan være til stede, som den man er og med det, som man bærer med sig. I fællesskab løfter vi de diakonale sociale opgaver og er der for hinanden. I det diakonale fællesskab spiller ansatte, frivillige og gæster alle en vigtig rolle i relationer og samarbejde. Alle kan invitere andre til at være med.